งานสุขภาพจิต โรงพยาบาลเดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี โทร 035 - 578032 - 3 ต่อ 6255,204

แกนนำจิตอาสา เสริมพลังสร้างใจ คนไข้เรื้อรัง

โดย นางสาววราภรณ์ บุญประเสริฐ และทีมภารกิจการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายพันธมิตร**

วัตถุประสงค์


แนวทางการดูแลสุขภาพชุมชนนี้ มีเป้าหมายเพื่อ


1.สร้างเครือข่ายแกนนำสุขภาพชุมชนให้ครอบคลุมพื้นที่เป้าหมายในทุกหมู่บ้าน


2. สร้างความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมการส่งเสริมและดูแลสุขภาพผู้ป่วยโรคเรื้อรังแก่แกนนำสุขภาพชุมชน


3.แกนนำสุขภาพชุมชนมีความรู้ทักษะในการส่งเสริมและดูแลสุขภาพผู้ป่วยโรคเรื้อรัง


4.แกนนำระดับชุมชนสามารถนำความรู้ทักษะไปใช้ในการส่งเสริมและดูแลสุขภาพผู้ป่วยโรคเรื้อรังได้


5.แนวปฏิบัติการส่งเสริมและดูแลสุขภาพผู้ป่วยโรคเรื้อรังโดยแกนนำสุขภาพชุมชนก่อให้เกิดผลลัพธ์ทางสุขภาพที่ดี


6. แกนนำสุขภาพชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมและสามารถจัดโครงการสุขภาพในชุมชนของตนเองได้


7. ผู้ป่วยโรคเรื้อรังและประชาชนมีความพึงพอใจในบริการสุขภาพของชุมชน

การดำเนินงาน

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

1.ประชาคมหาโอกาสพัฒนาการดูแลสุขภาพชุมชน

1.ประชาคมหาโอกาสพัฒนาการดูแลสุขภาพชุมชน
เข้าร่วมในการออกประชาคม โดยการนำเสนอข้อมูลภาวะสุขภาพ สำรวจความต้องการการแก้ไขปัญหา และชี้แจงโครงการพัฒนาคุณภาพบริการสุขภาพชุมชนคนเดิมบางนางบวชอย่างคร่าวๆ พร้อมซักซ้อมแนวทางการมีส่วนร่วมของชุมชนในการยืนยันข้อมูลภาวะสุขภาพรายหมู่บ้าน ให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน รวมทั้งเตรียมจัดหาอาสาสมัครแกนนำเข้าร่วมอบรมตำบลละ 50 คน

2. จัดทำแผนปฏิบัติการ

2. จัดทำแผนปฏิบัติการ
จัดทำแผนปฏิบัติการ ภายใต้ชื่อโครงการ “เสริมพลังสร้างใจชุมชนร่วมต้านภัยโรคเรื้อรัง” เสนอผ่านสถานีอนามัยไปยังองค์การบริหารส่วนตำบลและเทศบาล 7 แห่ง เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดอบรมโครงการละ 8,000 บาท

3. สร้างและพัฒนาศักยภาพแกนนำระดับชุมชน

3. สร้างและพัฒนาศักยภาพแกนนำระดับชุมชน
ดำเนินกลยุทธ์ในการสร้างและพัฒนาศักยภาพแกนนำระดับชุมชนในการส่งเสริมและดูแลสุขภาพผู้ป่วยโรคเรื้อรังโดย (กระบวนการสร้างและพัฒนานวัตกรรม “แกนนำจิตอาสา เสริมพลังสร้างใจ คนไข้โรคเรื้อรัง”)

3.1 รวบรวมและจัดทำทะเบียนแกนนำสุขภาพชุมชนที่จะเข้ารับการอบรมตำบลละ 50 คน

3.2 สำรวจและจัดทำทะเบียนผู้ป่วยโรคเรื้อรังแยกแป็นรายหมู่บ้านให้สะดวกในการติดตามดูแล

3.3 เสนอของบประมาณจาก อปท. ผ่านทาง สอต. ที่เป็น PCU หลัก มาใช้ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการส่งเสริมและดูแลสุขภาพผู้ป่วย DM,HT,COPD จำนวน 7 ตำบล

3.4 จัดทำคู่มือและแบบบันทึกที่จะใช้ในการอบรมและการดูแลผู้ป่วย DM, HT, COPD สำหรับแกนนำสุขภาพชุมชน จำนวน 250 ชุด

3.5 อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการส่งเสริมและดูแลสุขภาพผู้ป่วย DM, HT, COPD แก่แกนนำสุขภาพชุมชนในตำบลที่อนุมัติงบประมาณจำนวน 5 ตำบล ๆ ละ 1 วัน

3.6 ติดตามนิเทศการปฏิบัติงานของแกนนำสุขภาพชุมชนในพื้นที่ทั้ง 5 ตำบลๆละ 3 ครั้ง ห่างกันประมาณครั้งละ 5 สัปดาห์ พร้อมนำผลการนิเทศมาปรับระบบการติดตามดูแลผู้ป่วย

3.7 ประเมินและวิเคราะห์ผลผลิต/ผลลัพธ์ที่เกิดจากการดำเนินงานเกี่ยวกับ :-

3.8 พัฒนาแนวปฏิบัติการส่งเสริมและดูแลสุขภาพผู้ป่วยโรคเรื้อรังของแกนนำสุขภาพชุมชนเป็นนวัตกรรมแกนนำจิตอาสา เสริมพลังสร้างใจ คนไข้โรคเรื้อรัง เพื่อส่งมอบโครงการให้ชุมชนสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างต่อเนื่อง

3.9 รายงานผลการดำเนินโครงการต่อเครือข่ายภาคี